Hærland idrettslag

Lov for Hærland Idrettslag, stiftet 7. mai 1933.
Vedtatt på årsmøtet 4. mars 2010.
 § 1    FORMÅL

 Laget er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer.  Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

 § 2    ORGANISATORISK TILKNYTNING

 Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets.  Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte til enhver tid bestemmer.

 Laget er hjemmehørende i Eidsberg kommune i Østfold fylke og er medlem at Idrettsrådet i kommunen.

 § 3    MEDLEMMER

 Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem av laget.

 For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonspledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

 En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund er gjort opp.

 Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 § 4    STEMMERETT OG VALGBARHET

 For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem

a)    ha fylt 15 år,

b)    ha vært medlem i laget i minst 1 måned og

c)    ikke skylde laget kontingent

 Alle medlemmer som har stemmerett, og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 § 5    KONTINGENT

 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget.  Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 § 6    TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

 Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, herunder refusjon av tapt arbeidsfortjeneste.

 Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal framgå av lagets budsjett og regnskap.  Alle utbetalinger skal behandles i henhold til den til enhver tid gjeldende skatte- og avgiftslovgivning med hensyn til lønnsinnberetning og avgiftsberegning.

 § 7    INHABILITET

 For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder Norges Idrettsforbunds inhabilitetsregler, jfr. Lov for Norges Idrettsforbund § 2 - 7.

 § 8    STRAFFESAKER

 For alle straffesaker gjelder Lov for Norges Idrettsforbund kapittel 11.

 § 9    ÅRSMØTET

 Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

 Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.  Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendringer som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.  Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det.  Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 § 10  KONSTITUERING AV ÅRSMØTET

 Årsmøtet skal ledes av en valgt dirigent.  Denne behøver ikke å være medlem av laget.  Videre skal det velges en møtesekretær og to personer til å underskrive protokollen.

 § 11  STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer en ett forslag.  Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.  Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming.  Stemmesedler som er blanke,  som inneholder ikke foreslåtte kandidater eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke med og stemmene anses som ikke avgitt.

 Når et valg foregår enkeltvis og ingen av kandidatene oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet skal valget avgjøres ved loddtrekning.

 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å anses valgt.  Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.  Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.  Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 § 12  ÅRSMØTETS OPPGAVER

 Årsmøter skal:

 1.    Behandle hovedstyrets og gruppenes årsmeldinger

2.    Behandle lagets regnskap (herunder gruppenes regnskaper) i revidert stand

3.    Behandle innkomne forslag

4.    Fastsette kontingent

5.    Vedta lagets budsjett

6.    Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15)

7.    Velge:

a)        Leder og nestleder

b)        kasserer, sekretær, ett styremedlem og 1 varamedlem

c)        2 revisorer med 1 stedfortreder

d)        Velge gruppestyre(r)

e)        Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet

f)         Valgkomité

g)        Valg av de tillitspersoner som årsmøtet til enhver tid finner nødvendig

 Leder velges for ett år.  De øvrige valg skjer for 2 år med unntak av valgkomiteens medlemmer som velges for 3 år.

 § 13  EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Dette innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, dog med bare minst 14 dagers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 § 14  STYRET

 Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  Styret skal bestå av 5 medlemmer valgt av lagets årsmøte (jfr. § 12) samt en representant fra hver av de valgte gruppestyrer (jfr. § 15).

 Styret skal:

1)    Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser

2)    Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3)    Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretter til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4)    Representere laget utad.

 Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.  Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 § 15  GRUPPER

 Laget kan være organisert med grupper.  Disse skal ledes av valgte styrer (gruppestyrer) på minimum 3 personer, valgt på lagets årsmøte etter innstilling fra gruppene..  Lagets årsmøte bestemmer opprettelse og nedleggelse av grupper.

 For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget og gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten hovedstyrets godkjennelse.

 § 16  LOVENDRING

 Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten.  Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret og trer ikke i kraft før de er godkjent.  Lovens § 17 kan ikke endres.

 § 17  OPPLØSING

 Oppløsing av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte.  Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.  Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

 I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av styret i Østfold Idrettskrets.

 Ved oppløsning sendes lagets arkiv til Østfold Idrettskrets.

Share